dimecres, 6 de maig de 2009

Metamorfisme

Les roques dels nappes helvètics i austroalpins, així com els Alps del Sud, no van sofrir un metamorfisme d'alt grau en les fases de formació alpina en el terciari. Tot metamorfisme d'alt grau que trobem a les roques d'aquetes unitats no té el seu origen metamòrfic en la formació dels Alps. És possible que ja hagin estat originàries de regions profundes de l'escorça terrestre, i que van aparèixer a la superfície després de patir un moviment d'ascens, durant el qual van sofrir metamorfosi. Una altra situació correspón al primer inici de formació alpina, d'urant l'època d'orogenia Eo-Alpina; aquesta situació correspon al material que trobem als nappes austroalpins, els quals es van formar durant el Cretaci i que en van patir metamorfosi a la primera etapa de l'orogenia alpina (sent aquestes, roques d'alt metamorfisme). Als nappes Penninics trobem roques que han patit un metamorfisme relacionat amb les altes pressions i temperatures del mantell. Això és degut a que aquestes roques van ser subducides fins el mantell, on van patir metamorfosi, i desrpés van tornar a sortir a la superfície, formant part de l'escorça.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada